پروژه جهاد کشاورزی
پروژه جهاد کشاورزی
اجرای سازه های بتنی, قالب بندی, مشارکت در ساخت - مدیریت پیمان
برج مسکونی آرمیتاژ
برج مسکونی آرمیتاژ
اجرای سازه های بتنی, ساخت و ساز, قالب بندی
مسکن مهر تایباد
مسکن مهر تایباد
ساخت و ساز, قالب بندی, مشارکت در ساخت - مدیریت پیمان
پروژه برج های نیایش
پروژه برج های نیایش
اجرای سازه های بتنی, ساخت و ساز, قالب بندی
پروژه مرکز خرید پروما
پروژه مرکز خرید پروما
ساخت و ساز, قالب بندی
مجتمع تجاری میلاد
مجتمع تجاری میلاد
اجرای سازه های بتنی, ساخت و ساز, قالب بندی