نسخه آزمایشی از Adna Soft
سقفهای كامپوزيت
جدول وزن هر متر مربع سقفهای كامپوزيت (Kg) :
نمره تیر آهن های فرعی ضخامت بتن (cm)
24 22 20 18 16 14 12
215 211 208 205 202 200 198 8
262 258 255 252 249 247 245 10
نكته مهم :
همانطور كه ملاحظه می شود سقف‌های كامپوزيت از برخی سقفهای تيرچه و بلوك سبكتر و از برخی سنگين‌تر هستند بنابراين اين تصور كه كليه سقفهای كامپوزيت سبكتر از كليه سقفهای تيرچه و بلوك و كروميت هستند غلط است.
محاسن :
  1. عموماً سقفهای كامپوزيت وزنی سبك يا نسبتاً سبك دارند.
  2. سقفهای كامپوزيت سرعت اجرای بالاتری نسبت به سقفهای با تيرچه بتنی و كروميت دارند.
  3. به كاذب كاری نيازی ندارد.
نقاط ضعف احتمالی :
  1. سقف كامپوزيت بدليل هزينه كاذب كاری سنگين از عموم سقفهای تيرچه و بلوك و كروميت هزينه تمام شده بيشتری دارد.
  2. هرچند سرعت اجرايی سقفهای كامپوزيت نسبت به سقفهاي تيرچه و بلوك و كروميت بيشتر است اما بدليل كاذب كاری سنگين و نياز به نبشی كشی، در مجموع اجراي پروژه زمان بيشتری طول خواهد كشيد.
  3. سقفهاي كامپوزيت بدليل داشتن لرزش ، گزينه مناسبی برای سقف پروژه‌های مسكونی نمی باشد مگر اينكه به هنگام بتن ريزی زير كليه تيرآهنهای فرعی و اصلی شمع بندی كامل شود كه در اينصورت اجرای همزمان چند سقف منتفی است يا با مشكلات فراوانی همراه خواهد بود.