نسخه آزمایشی از Adna Soft
سقفهای داراي تيرچه بتنی
نكات عمومی در مورد سقفهای داراي تيرچه بتنی :
 1. مشخصات اين نوع سقف بر اساس نشريه شماره 94 سازمان برنامه و بودجه تعيين مي‌شود.
 2. در تمامی سقفهای معرفی شده ، ميلگرد افت و حرارت با قطر 6 ميليمتر كفايت می كند. چنانچه فاصله آكس تا آكس تيرچه‌ها تا 50 سانتيمتر باشد، در جهت تيرچه‌ها بين هر دو تيرچه يك عدد و چنانچه فاصله آكس تا آكس تيرچه‌ها بيش از 50 سانتيمتر باشد، در جهت تيرچه‌ها بين هر دو تيرچه دو عدد ميلگرد حرارتی مورد نياز است. ميلگردهای حرارتی در خلاف جهت تيرچه‌ها هر 25 سانتيمتر يك عدد می‌بايستی اجرا گردد.
 3. ميلگرد تقويت ممان منفی تيرچه‌ها حداقل می‌بايستی سطح مقطعی برابر 15% سطح مقطع ميلگردهای كششی همان تيرچه را دارا باشد و طول آنها از هر طرف يك پنجم طول تيرچه باشد. بايد توجه نمود كه اين ميلگردها را با ميلگردهای تقويت برشی (اتكای سر تيرچه) اشتباه نكنيم. اين ميلگردها درون جان تيرچه خم نمی‌خورد بلكه بصورت صاف به ميلگرد فوقانی تيرچه‌ها بسته مي‌شود.
 4. در سقفهايی كه بار زنده كمتر از 350 كيلوگرم بر متر مربع باشد ، در دهانه‌هاي زير 4 متر نيازی به كلاف ميانی (Tie Beam) نمی‌باشد و در دهانه‌های بين 4 تا 5.30 متر يك كلاف ميانی و در دهانه‌های بيش از 5.30 متر دو كلاف ميانی مورد نياز است. در تمام اين حالات حداقل سطح مقطع كل ميلگردهاي طولی كلافهای ميانی بايستی برابر نصف سطح مقطع ميلگرد كششی تيرچه‌ها باشد.
 5. در سقفهايی كه بار زنده بيشتر از 350 كيلوگرم بر متر مربع باشد ، در دهانه‌های زير 4 متر يك كلاف ميانی (Tie Beam) و در دهانه‌های بين 4 تا 7 متر دو كلاف ميانی و در دهانه‌های بيش از 7 متر سه كلاف ميانی مورد نياز است. در تمام اين حالات حداقل سطح مقطع كل ميلگردهای طولی كلافهای ميانی بايستی برابر كل سطح مقطع ميلگرد كششی تيرچه‌ها باشد.
 6. ميلگرد زيگزاگ تيرچه‌ها برای هر طول تيرچه بصورت جداگانه بايستی طراحي گردد.
 7. در سقفهايی كه خيز مطرح نباشد می‌توان تا دهانه‌ای معادل 32 برابر ضخامت سقف ، از اين سقفها استفاده نمود. اما اگر خيز مطرح بوده و تيرهای اسكلت دارای تكيه‌گاه گيردار باشند حداكثر دهانه مجاز 26 برابر ضخامت سقف و در صورتيكه تيرهای اسكلت دارای تكيه‌گاه ساده باشند حداكثر دهانه مجاز 20 برابر ضخامت سقف مي‌باشد.
 8. در اين سقفها چنانچه ميلگرد زيگزاگ برای برش انتهايی محاسبه شود، نيازی به تقويت برشگير (اتكاي سر تيرچه) نمی‌باشد. ولی در صورتيكه ميلگردهای زيگزاگ برش انتهايی را جوابگو نباشند بايد از تقويت برشی (اتكا) طبق محاسبه استفاده نمود.
نكتة مهم :
دانستن اين نكته مهم است كه محدوديت و تعدد انواع سقفهای تيرچه و بلوك قابل اجرا دقيقاً بستگی به وجود انواع بلوكه‌های سقفی موجود در بازار دارد و از آنجا كه بدليل حجم و وزن زياد بلوكه‌های سقفی عملاً حمل و نقل آن از يك نقطه كشور به نقطه‌ای ديگر مقرون به صرفه نمی‌باشد، بنابراين ممكن است در بعضی نقاط كشور عملاً امكان اجرای برخی از سقفهای معرفی شده زير بدليل نبودن بلوكه متناسب با آن وجود نداشته باشد و يا احياناً در بعضی مناطق علاوه بر سقفهای معرفی شده زير بتوان سقفهای ديگری نيز اجرا نمود. درضمن لازم به ذكر است كه با استفاده توأم انواع بلوكه‌هاي سقفی با مواد ديگر (مانند يونوليت) گاه بنا به ضرورت می‌توان سقفهايی با ارتفاع بيشتر نيز اجرا نمود.
كد سقف : R1
نوع سقف : تيرچه بتنی با بلوكه سفال
ارتفاع كل سقف : 25 سانتيمتر - مركز تا مركز تيرچه‌ها 50 سانتيمتر
محاسن :
 1. اين سقف داراي وزنی متعادل در محدوده وزن سقفهای كروميت مي‌باشد.
 2. قيمت تمام شده اين سقف معمولا پايين است خصوصا در دهانه‌های كوچكتر اين اختلاف قيمت كاملا تأثير گذار است.
 3. بدليل شمع بندی در حين اجرا اين سقف لرزش كمتری نسبت به سقفهای كروميت و كامپوزيت دارد و به لحاظ عايق صوت و حرارت از سقفهاي كروميت و كامپوزيت بهتر عمل می‌كند.
 4. سطح نسبتا صافی در زير سقف می‌دهد و به كاذب كاری نيازی ندارد.
نقاط ضعف احتمالی :
 • نقطه ضعف مشهودی را نمی توان برای اين سقف برشمرد.
كد سقف : R2
نوع سقف : تيرچه بتنی با بلوكه سيماني
ارتفاع كل سقف : 25 سانتيمتر - مركز تا مركز تيرچه‌ها 50 سانتيمتر
محاسن :
 1. قيمت تمام شده اين سقف نيز نسبت به ساير سقفها معمولا پايين است.
 2. بدليل شمع بندی در حين اجرا اين سقف لرزش كمتري نسبت به سقفهای كروميت و كامپوزيت دارد و به لحاظ عايق صوت و حرارت از سقفهاي كروميت و كامپوزيت بهتر عمل می‌كند.
 3. سطح نسبتا صافی در زير سقف می‌دهد و به كاذب كاری نيازی ندارد.
نقاط ضعف احتمالی :
 1. اين سقف در مقايسه با سقف R1 سنگين‌تر است و جزو سقفهای نسبتا سنگين محسوب مي‌گردد. معمولا تنها زمانی از اين سقف استفاده می‌شود كه امكان اجرای سقف R1 نباشد (مثلا زمانی كه بلوكه سفال سقف R1 موجود نباشد)
 2. از آنجا که وزن این سقف با سقف R3 تقریباً برابر است در دهانه های بلند تر معمولاً اجرای این سقف در مقایسه با سقف R3 مقرون به صرفه نخواهد بود.
كد سقف : R3
نوع سقف : تيرچه بتنی با بلوكه سفال
ارتفاع كل سقف : 30 سانتيمتر - مركز تا مركز تيرچه‌ها 50 سانتيمتر
محاسن :
 1. اين سقف لرزش كمتری نسبت به تمام سقفهای معرفی شده و سقفهای كامپوزيت دارد و به لحاظ عايق صوت و حرارت از سقفهای كروميت و كامپوزيت بهتر عمل می‌كند.
 2. سطح نسبتا صافی در زير سقف می‌دهد و به كاذب كاری نيازی ندارد. 3 - از آنجا كه وزن اين سقف با سقف R2 تقريبا برابر است در دهانه‌های بلندتر معمولا اجریي اين سقف در مقايسه با سقف R2 مقرون به صرفه و اصولی‌تر خواهد بود.
نقاط ضعف احتمالی :
 • اين سقف جزو سقفهای نسبتا سنگين‌ محسوب می‌گردد.
كد سقف : R4
نوع سقف : تيرچه بتنی با بلوكه سيمانی
ارتفاع كل سقف : 30 سانتيمتر - مركز تا مركز تيرچه‌ها 50 سانتيمتر
محاسن :
 1. اين سقف نيز لرزش كمتری نسبت به تمام سقفهای معرفی شده و سقفهای كامپوزيت دارد و به لحاظ عايق صوت و حرارت از سقفهای كروميت و كامپوزيت بهتر عمل می‌كند.
 2. سطح نسبتا صافی در زير سقف ميیدهد و به كاذب كاری نيازی ندارد.
نقاط ضعف احتمالی :
 1. اين سقف جزو سقفهای سنگين‌ محسوب می‌گردد.
 2. معمولا اجرای اين سقف با توجه به وزن آن توجيه اقتصادی ندارد.
كد سقف : R5
نوع سقف : تيرچه بتنی با بلوكه سفال
ارتفاع كل سقف : 31 سانتيمتر - مركز تا مركز تيرچه‌ها 70 سانتيمتر
محاسن :
 1. اين سقف لرزش كمتری نسبت به سقفهای كروميت و كامپوزيت دارد و به لحاظ عايق صوت و حرارت از آنها بهتر عمل میكند.
 2. سطح نسبتا صافی در زير سقف می‌دهد و به كاذب كاری نيازی ندارد.
 3. در مقايسه با سقف R3 علاوه بر اينكه وزن كمتری دارد معمولا در دهانه‌های كوتاهتر به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه‌تر است.
نقاط ضعف احتمالی :
 • اين سقف جزو سقفهای نسبتا سنگين‌ محسوب می‌گردد.
كد سقف : R6
نوع سقف : تيرچه زيگزاگ با قالب
ارتفاع كل سقف : 31 سانتيمتر - مركز تا مركز تيرچه‌ها 70 سانتيمتر
محاسن :
 1. اين سقف جزو سقفهای سبك می‌باشد.
 2. وزن اين سقف از اكثر سقفهای كامپوزيت و نيز سقفهای كروميت با بلوك سفال يا سيمانی سبكتر است.
 3. در مقايسه با سقفهای كامپوزيت هزينه كاذب كاری كمتری دارد زيرا فواصل تيرچه‌ها كم بوده و نيازی به استفاده از نبشی در سقف كاذب نيست.
 4. اجرای اين سقف حتی با احتساب هزينه كاذب كاري با توجه به وزن آن در اكثر موارد كاملا مقرون به صرفه است.
نقاط ضعف احتمالی :
 • اين سقف به كاذب كاری نياز دارد.
نكته مهم :
قالب مورد استفاده در اين نوع سقف اولين بار در شركت پارس پی ابداع و استفاده گرديد و اين شركت موفق به ثبت اختراع اين نوع خاص از قالب سقفی گرديد. برای اطلاعات بيشتر در مورد اين قالب اينجا را كليك كنيد.
كد سقف : R7
نوع سقف : تيرچه كروميت با بلوكه سفال
ارتفاع كل سقف : 26 سانتيمتر - مركز تا مركز تيرچه‌ها 70 سانتيمتر
محاسن :
 1. اين سقف داراي وزنی متعادل در محدوده وزن سقفهای كروميت می‌باشد.
 2. دليل شمع بندي در حين اجرا اين سقف لرزش كمتری نسبت به سقفهای كروميت و كامپوزيت دارد و به لحاظ عايق صوت و حرارت از سقفهای كروميت و كامپوزيت بهتر عمل می‌كند.
 3. سطح نسبتا صافی در زير سقف ميیدهد و به كاذب كاری نيازی ندارد.
نقاط ضعف احتمالی :
 • نقطه ضعف مشهودی را نمی‌توان براي اين سقف برشمرد.
كد سقف : R8
نوع سقف : تيرچه زيگزاگ با بلوكه پلی استايرن
ارتفاع كل سقف : 31 سانتيمتر - مركز تا مركز تيرچه‌ها 70 سانتيمتر
محاسن :
 1. اين سقف دارای وزنی نسبتاً سبك می‌باشد.
 2. بدليل شمع بندی در حين اجرا اين سقف لرزش كمتری نسبت به سقفهای كروميت و كامپوزيت دارد و به لحاظ عايق صوت و حرارت از سقفهای كروميت و كامپوزيت بهتر عمل می كند.
 3. سطح نسبتا صافی در زير سقف می‌دهد و به كاذب كاری نيازی ندارد.
نقاط ضعف احتمالی :
 1. بدليل قيمت بالای بلوكه پلی استايرن معمولاً اجرای اين نوع سقف مقرون به صرفه نمی‌باشد.
 2. بدليل اختلاف ضريب انبساط طولی بلوكه‌های پلی استايرن با تيرچه‌ها ، در سقفهايی كه ا ز زير با گچ پوشش شوند ترك ايجاد می‌شود.
 3. اكثر بلوكه‌های پلی استـايرن موجود در بازار بر اثر آتـش سوزی آتش می‌گيرند و يا دود زياد منتشـر می نمايند بنابـراين به لحاظ ايمنی استفاده از اين سقف چندان توصيه نمی شود.