نسخه آزمایشی از Adna Soft
قالب P2
با پيشرفت صنايع، روز به روز بر مصالح و مواد اجراي سقف و در نتيجه تنوع سقفها افزوده مي‌شود. آنچنان كه انتخاب يك سقف به عنوان بهترين سقف در يك پروژه امري بسيار مشكل شده است زيرا هر سقف مزاياي خاص و هر پروژه نيز ويژگي‌هاي خاص خود را دارد. از طرفي محاسبات مربوط به هر سقف نيز كاري وقت‌گير است در نتيجه يافتن بهترين سقف براي يك پروژه خاص امري بسيار وقت‌گير و مشكل است. تنوعي از سقف‌هاي بتني قابل اجرا در نمودار زير نمايش داده شده است.

كه در سطح چهارم اين نمودار، با توجه به نوع بلوكه‌ها و ارتفاع سقف آيتمها قابل گسترش است.
دفتر فني شركت پارس پي با درك مشكل زمان و هزينه زياد طراحي سقف بهينه، تلاش زيادي در جهت ابداع سقفي كه بتواند در اكثر پروژه‌ها مقرون به صرفه باشد نمود. خوشبختانه اين تلاش‌ها در سال 85 به بار نشست و با ثبت اختراع قالب P2 اين نياز برآورده شد و حق استفاده انحصاري از اين قالبها تا بيست سال قانونا در اختيار اين شركت قرار گرفت.

گواهي ثبت اختراع
اين قالبها مخصوص استفاده همراه با تيرچه‌هاي بتني مي‌باشد و در سقفها مابين تيرچه‌هاي بتني كارگذاري مي‌شوند و در عمل جاي بلوكه‌ها را در سقفهاي تيرچه و بلوك معمولي مي‌گيرند. لازم به ذكر است كه سقفهايي كه توسط اين قالبها اجرا مي‌شوند زير مجموعه سقفهاي تيرچه و بلوك معمولي و طبق ضوابط آئين نامه‌هاي موجود و نشريه شماره 82 و 94 سازمان برنامه و بودجه اجرا مي‌شوند.

مزاياي سقف P2 :
سقفهاي P2 سقفهایی هستند با تیرچه های بتنی معمولی که در آن به جای بلوکه از قالبهای P2 استفاده می شود. مزیت استفاده از این نوع سقفها را می توان در موارد زیر خلاصه نمود :
  1. يكي از مهمترين مزيتهاي اين نوع سقف وزن كم آن مي‌باشد. وزن اين سقف تقريبا معادل با وزن سقفهاي كامپوزيت مي‌باشد. حذف بلوك از اين سقف باعث كاهش وزن سقف تا حدود 150 كيلوگرم بر متر مربع مي‌گردد. با توجه به اينكه مشخصات اسكلت و فونداسيون تابع وزن سقفها مي‌باشد لذا طراحي سازه بر اساس اين سقف باعث كاهش وزن اسكلت و نيز كاهش مشخصات و هزينه فونداسيون خواهد شد.
  2. بدليل حذف بلوكه از سقف قيمت تمام شده آن بسيار پائين است. همچنين دورريز مصالح بدليل حذف بلوك بسيار كاهش مي‌يابد.
  3. بدليل وزن كم و ابعاد مناسب قالبها، اجراي اين سقف به سهولت امكان پذير است.
  4. بدليل فاصله زياد تيرچه‌ها از هم تعداد تيرچه مورد استفاده در سقف كاهش يافته و در نتيجه اجراي سقف سريعتر انجام شده و حجم بتن مصرفي در سقفها كاهش مي‌يابد.
  5. انتقال صوت و حرارت از اين سقف و نيز لرزش سقف در مقايسه با ساير سقفها خصوصا سقفهاي كامپوزيت بسيار كمتر است.
  6. چون اين سقف نياز به اجراي سقف كاذب در زير آن دارد ممكن است در نگاه اول غير اقتصادي به نظر برسد. لاكن بدليل كاهش وزن اسكلت و فونداسيون و نيز قيمت كمتر اجراي سقف هزينه تمام شده سازه كمتر خواهد شد. ذكر اين نكته نيز ضروري است كه اجراي سقف كاذب در اين سقف نياز به نبشي ندارد (بدليل فاصله كم تيرچه‌ها) لذا در مقايسه با سقفهاي كامپوزيت قيمت اجراي سقف كاذب در آن پائينتر است.
  7. در اجراي اين سقف مشكلاتي مانند تهيه به موقع بلوكه و نيز اختصاص فضاي مناسب جهت دپوي بلوكه در محل كارگاه وجود نخواهد داشت.
  8. اقتصادي بودن اجراي اين سقف در ساختمانهاي مسكوني با طبقات زياد كاملا مشهود و قابل توجه است. زيرا از يكطرف سبكي آن باعث تأثير گذاري زياد بر اسكلت و فونداسيون شده و از طرف ديگر هزينه كاذب كاري آن نسبت به سقف كامپوزت بسيار پائينتر است و از جهت ديگر اين سقف مشكل لرزش سقف كه در سقفهاي كامپوزيت بسيار مشهود است را ندارد.

بطور كلي با برآوردها مكرر انجام شده بر روي انواع سقفها و با توجه به قيمت بالاي فولاد، تقريبا در تمام حالات استفاده از اين نوع سقف در سازه كاملا مقرون به صرفه خواهد بود. البته اين امر تنها زماني كاملا محقق مي‌شود كه از ابتدا محاسب پروژه اسكت و فونداسيون را بر مبناي استفاده از اين سقف طراحي نمايند.